Kitchen

An outdoor kitchen, downtown Kingston. (1998)